Φόρμα επικοινωνίας

Posted on Updated on

Για ερωτήσεις / πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 699 511 7115, να στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας 4on4 – Got Hoops?​ ή να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και η ομάδα της Above The Rim θα σας απαντήσει άμεσα.

Όροι Συμμετοχής

Posted on

Αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής του κατωτέρω υπογράφοντος, ο οποίος εφ’ εξής θα αποκαλείται «Συμμετέχων», στο πρόγραμμα καλαθοσφαίρισης …………………………………………, εφ’ εξής «Εκδήλωση», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις …….. & …….., στ. ……………………….., ο «Συμμετέχων» και ο «Γονέας ή Κηδεμόνας του Συμμετέχοντος», δηλώνουν δια της παρούσης για τον εαυτό τους ατομικά και ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή πληρεξούσιοι του Συμμετέχοντος, των κληρονόμων του και των εγγυτέρων συγγενών του.

Αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι «ο Συμμετέχων» θα συμμετάσχει στο πλαίσιο της «Εκδήλωσης» σε δραστηριότητες που ενέχουν κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένης όλως ενδεικτικώς της προσωρινής ή μόνιμης αναπηρίας και θανάτου και σημαντικές απώλειες οικονομικής και κοινωνικής φύσης, οι οποίες μπορεί να προέλθουν όχι μόνο από τις πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου του «Συμμετέχοντος» ακόμα κι αν οφείλονται σε αμέλεια, αλλά και από τις πράξεις, παραλείψεις τρίτων ακόμα κι αν οφείλονται σε αμέλεια, τους κανόνες του παιχνιδιού ή την κατάσταση των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στην «Εκδήλωση». Επίσης, αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι μπορεί να προκύψουν και οποιοσδήποτε άλλος κίνδυνος, που δεν είναι γνωστός στους Διοργανωτές ή στον «Συμμετέχοντα», ατομικά ή όπως αυτός εκπροσωπείται ή που δεν μπορεί να προβλεφθεί επί του παρόντος σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας.

Αναλαμβάνει και αποδέχεται όλους τους προαναφερόμενους κινδύνους και αναλαμβάνει προσωπικά κι απεριόριστα την ευθύνη για οποιαδήποτε μερική και ολική ζημία ή βλάβη προκύψει σε σχέση με τέτοιου είδους τραυματισμό, προσωρινή ή μόνιμη αναπηρία ή θάνατο.

Παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης (ενδεικτικά λόγω θανάτου, βλάβης του σώματος ή της υγείας ή βλάβης της περιουσίας) του άνωθι υπογράφοντος και οποιουδήποτε εκπροσώπου του, κληρονόμου του, πληρεξουσίου του, εγγυτέρου συγγενή του (που συνολικά αποκαλούνται εφ’ εξής «Δηλούντες»), οι οποίες (αιτίες) προέκυψαν ή μπορεί να προκύψουν στο μέλλον σε οποιονδήποτε εκ των Δηλούντων εξ αιτίας της συμμετοχής του «Συμμετέχοντος» στην «Εκδήλωση» ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, και τις οποίες ενδέχεται οποιοσδήποτε εκ των Δηλούντων να διεκδικήσει σε βάρος των διοργανωτών, οποιωνδήποτε χορηγών της «Εκδήλωσης» καθώς επίσης και των αντίστοιχων νομικών προσώπων αυτών,  των λοιπών «Συμμετεχόντων», διαιτητών, προπονητών και γενικότερα των προστηθέντων των διοργανωτών και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, σε βάρος λοιπών ιδιοκτητών ή μισθωτών των εγκαταστάσεων, που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της «Εκδήλωσης» (συνολικά εφ’ εξής αποκαλούμενοι «Διοργανωτές»).

Υπόσχεται να μην προξενήσει βλάβη, να προφυλάσσει και να αποζημιώσει τους Διοργανωτές συνολικά και καθέναν ξεχωριστά ευθυνόμενος για οποιαδήποτε βλάβη, θετική ή αποθετική ζημία (διαφυγόν κέρδος) μπορεί να υποστούν λόγω της συμμετοχής του «Συμμετέχοντος» στην «Εκδήλωση» ή από οποιαδήποτε σχετική αιτία, ακόμη και αν οφείλεται σε αμέλεια των Δηλούντων.

Αναφορικά με τη συμμετοχή του «Συμμετέχοντος» στην «Εκδήλωση», συγκατατίθεται ρητά και παραχωρεί ανεπιφύλακτα στους Διοργανωτές, χωρίς υποχρέωση των Διοργανωτών σε αποζημίωση αυτού, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όνομα του «Συμμετέχοντος», τη φωνή του, τις δηλώσεις του, τις φωτογραφίες του, την εικόνα του, τις ενέργειές του κατά τη διάρκεια της «Εκδήλωσης» και/ή βιογραφικά στοιχεία σε οποιαδήποτε ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη μορφή (συμπεριλαμβανομένης όλως ενδεικτικώς οποιασδήποτε μορφής παρουσίασης, είτε φωτογραφικής είτε σε βίντεο ή άλλου είδους μετάδοσης ή αναπαραγωγής) συνολικά ή αποσπασματικά, για λόγους προώθησης, εμπορικούς ή άλλους, χωρίς χρονικό περιορισμό, παγκοσμίως, σε οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, είτε είναι σήμερα υπαρκτό είτε πρόκειται να δημιουργηθεί στο μέλλον.

Δηλώνει και αναγνωρίζει ότι ο «Συμμετέχων» βρίσκεται σε άριστη υγεία και δεν υπάρχει κανένας λόγος και κανένας περιορισμός σχετικά με τη φυσική του κατάσταση και υγεία που να παρεμποδίζει τη συμμετοχή του στην «Εκδήλωση».

Χορηγεί στους διοργανωτές τη ρητή συγκατάθεση του προκειμένου να παρασχεθεί στον «Συμμετέχοντα» επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Συναινεί ρητά ότι η παρούσα ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και τα μέρη ρητά συμφωνούν ότι, για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σε σχέση με την παρούσα «Εκδήλωση», εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

Ρητά αποδέχεται ότι η παρούσα Δήλωση διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και ότι σε περίπτωση που κάποιος όρος αυτής κριθεί παράνομος ή καταχρηστικός από τα αρμόδια Δικαστήρια, συμφωνεί ότι οι λοιποί όροι θα παραμείνουν σε ισχύ και θα επιφέρουν τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα γράφτηκε σε γλώσσα την οποία κατανοώ και αναγνωρίζω ότι κατανοώ πλήρως όλους τους όρους που τίθενται σε αυτήν. Δηλώνω ότι αβίαστα και με τη θέληση μου υπογράφω την παρούσα ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ και δηλώνω ότι ουδεμία προφορική υπόσχεση ή δέσμευση των Διοργανωτών έλαβε χώρα κι ότι κανένας από τους όρους της παρούσης δεν μπορεί να τροποποιηθεί προφορικά, ούτε μπορεί να προστεθεί νέος όρος.

3-Point King

Posted on Updated on

11781818_742346882557717_3406353401388695441_n

ONE MINUTE – ONE BALL
GOT HOOPS?

O διαγωνισμός τριπόντων αλλάζει πρόσωπο! Κάθε διαγωνιζόμενος θα έχει στη διάθεσή του μία μπάλα και ένα λεπτό για να βάλει όσα περισσότερα τρίποντα μπορεί και να διεκδικήσει μέσα σε 2 γύρους το τρόπαιο 3-Point King μαζί με μια μπάλα Spalding Gold αξίας 50 ευρώ!

Ο Διαγωνισμός 3-Point King θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου, πριν τα playoff, και δικαίωμα συμμετοχής έχει ένας παίκτης από κάθε ομάδα!

THERE CAN ONLY BE ONE

Δήλωσε συμμετοχή στη γραμματεία οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του τουρνουά και γίνε εσύ ο 3-Point King του 4on4 – Got Hoops?

11949691_10153522320796341_637051132_n

Κανονισμοί

Posted on Updated on

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Στο τουρνούα έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητές άνω των 16 ετών.
Οι αθλητές 16-17 ετών είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν στη γραμματεία πριν την έναρξη των αγώνων υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής υπογεγραμμένη από το γονέα ή κηδεμόνα τους. Μπορείτε να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση εδώ: ΟΡΟΙ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλα τα ματς θα σφυρίζονται από επαγγελματίες διαιτητές.
Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το ευ αγωνίζεσθαι, να σέβονται τους διαιτητές, τους αντιπάλους, τους διοργανωτές και τις εγκαταστάσεις.
Οι διοργανωτές και οι διαιτητές έχουν το δικαίωμα να αποβάλλουν οποιοδήποτε παίκτη ή ομάδα δεν ακολουθεί τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς.
Κάθε αθλητής μπορεί να αγωνιστεί μόνο με μια ομάδα.
Κάθε ομάδα αποτελείται από πέντε (5) παίκτες.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4οn4 – Got Hoops?

Άρθρο 1: Γήπεδο και μπάλα
Το παιχνίδι εξελίσσεται στο μισό γήπεδο της καλαθοσφαίρισης, σε ένα καλάθι. Η μπάλα του 4on4 είναι μεγέθους 7.
Άρθρο 2: Ομάδες
Κάθε ομάδα αποτελείται από πέντε (5) παίκτες, τέσσερις (4) παίκτες που αγωνίζονται και έναν (1) αναπληρωματικό.
Άρθρο 3: Ξεκίνημα του παιχνιδιού
3.1 Το παιχνίδι ξεκινά με ένα flip coin, όποια ομάδα κερδίσει το νόμισμα κερδίζει και την κατοχή της μπάλας. Σε περίπτωση τζάμπολ και στην παράταση, εφαρμόζεται ο κανονισμός της εναλλάξ κατοχής (βελάκι).
3.2 Το παιχνίδι ξεκινάει υποχρεωτικά με 4 αθλητές ανά ομάδα.
Άρθρο 4: Σκοράρισμα
4.1 Κάθε καλάθι που επιτυγχάνεται μέσα από την γραμμή του τρίποντου μετράει για ένα (1) πόντο.
4.2 Κάθε καλάθι που επιτυγχάνεται έξω από την γραμμή του τριπόντου μετράει για δυο (2) πόντους.
4.3 Κάθε εύστοχη ελεύθερη βολή μετράει για ένα (1) πόντο.
Άρθρο 5: Διάρκεια παιχνιδιού / Νικήτρια ομάδα αγώνα
5.1 Η κανονική διάρκεια ενός αγώνα είναι ως εξής:
Μια (1) περίοδος των δεκαπέντε (15) λεπτών μικτός χρόνος. Ο χρόνος σταματάει μόνο στο τελευταίο λεπτό της περιόδου και της κάθε παράτασης και ξαναξεκινάει με την πρώτη επαφή της επίθεσης μετά το check ball από την άμυνα ή την επαναφορά από την πλάγια γραμμή.
5.2 Η πρώτη ομάδα που θα σκοράρει 21 πόντους κερδίζει αυτόματα τον αγώνα ακόμα και πριν ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια.
5.3 Εάν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο στην λήξη της κανονικής διάρκειας, μια επιπλέον περίοδος των πέντε (5) λεπτών θα παιχτεί μέχρι κάποια από τις δύο ομάδες να σκοράρει 21 πόντους ή να έχει διαφορά τουλάχιστον 1 πόντου από την αντίπαλη ομάδα με τη λήξη της παράτασης. Θα υπάρξει ένα διάλειμμα του ενός (1) λεπτού πριν ξεκινήσει η παράταση.
5.4 Ειδικές καταστάσεις: Σε περίπτωση ισοπαλίας 19-19 ή 20-20, κάθε καλάθι από οπουδήποτε κι αν επιτυγχάνεται μετράει για ένα πόντο. Σε περίπτωση ισοπαλίας 19-19 ή 20-20 μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας ή της παράτασης, θα παίζεται ολόκληρη η επιπλέον περίοδος των πέντε (5) λεπτών και όσες άλλες χρειαστούν μέχρι να αναδειχτεί νικήτρια ομάδα με διαφορά τουλάχιστον 1 πόντου.
5.5 Μια ομάδα θα χάσει τον αγώνα με μηδενισμό, εάν δεν παρουσιαστεί στην προγραμματισμένη ώρα, στο προγραμματισμένο γήπεδο, με τέσσερις (4) αθλητές έτοιμους να αγωνιστούν.
5.6 Στους τελικούς δε θα υπάρχει χρόνος. Η πρώτη ομάδα που θα σκοράρει 21 πόντους κερδίζει τον αγώνα.
Άρθρο 6: Foul / Ελεύθερες βολές
6.1 Μια ομάδα μπαίνει στην φάση των ομαδικών σφαλμάτων (fouls) μόλις διαπράξει το 8ο ομαδικό σφάλμα. Τα ομαδικά fouls από το 9 και μετά τιμωρούνται με 2 ελεύθερες βολές
6.2. Σε περίπτωση σφάλματος κατά την προσπάθεια για σκοράρισμα μέσα από την γραμμή του τριπόντου δίνεται μια (1) ελεύθερη βολή.
6.3 Σε περίπτωση σφάλματος κατά την προσπάθεια για σκοράρισμα έξω από την γραμμή του τριπόντου δίνονται δυο (2) ελεύθερες βολές.
6.4 Σε περίπτωση σφάλματος κατά την προσπάθεια για σκοράρισμα συνδυασμένα με εύστοχη προσπάθεια δίνεται μια (1) επιπλέον ελεύθερη βολή.
6.6. Η κατοχή σε αυτές τις περιπτώσεις (fouls) ξεκινάει με επαναφορά από την κοντινότερη πλάγια ή τελική γραμμή.
Άρθρο 7: Καθυστέρηση
7.1 Η καθυστέρηση εκδήλωσης επίθεσης είναι παράβαση των κανονισμών. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την επιθετική της ενέργεια σε χρόνο δεκαέξι (16) δευτερολέπτων, αλλιώς αλλάζει η κατοχή της μπάλας.
Άρθρο 8: Πώς παίζεται η μπάλα
8.1 Μετά από επίτευξη καλαθιού:
• Μετά από καλάθι, η μπάλα αλλάζει κατοχή. Παίκτης από την ομάδα που δέχτηκε το καλάθι πρέπει να βγει από την γραμμή του τριπόντου και να αλλάξει τουλάχιστον μία πάσα. Η μπάλα πρέπει να παιχτεί απευθείας μετά το καλάθι, χωρίς επαναφορά από την τελική ή τις πλάγιες γραμμές. Οι πρώτες πάσες μπορούν να παιχτούν άμυνα κανονικά.
8.2 Μετά από αποτυχημένη προσπάθεια επίτευξης καλαθιού:
• Εάν ακολουθήσει επιθετικό ριμπάουντ, η επιτιθέμενη ομάδα μπορεί να συνεχίσει την προσπάθεια της για σκοράρισμα.
• Εάν ακολουθήσει αμυντικό ριμπάουντ, η αμυνόμενη ομάδα πρέπει να βγάλει την μπάλα έξω από την γραμμή του τριπόντου και να αλλάξει τουλάχιστον μία πάσα.
8.3 Μετά από κλέψιμο ή / και λάθος η μπάλα σε κάθε περίπτωση πρέπει να βγει από την γραμμή του τριπόντου και να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία πάσα.
8.4 Σε κάθε άλλη περίπτωση αλλαγής κατοχής εκτός από επιτυχημένο καλάθι (π.χ. βήματα ή φάουλ), η επαναφορά της μπάλας γίνεται από την κοντινότερη πλάγια ή τελική γραμμή.
8.5 H μοναδική περίπτωση επαναφοράς της μπάλας από τον αμυνόμενο στον επιτιθέμενο (check ball) είναι μετά από επιτυχημένο καλάθι.
8.5 Ένας παίκτης θεωρείται εκτός τριπόντου όταν και τα δυο του πόδια είναι εκτός γραμμής.
8.6 Σε κάθε περίπτωση jump ball εφαρμόζεται ο κανονισμός της εναλλάξ κατοχής (βελάκι).
Άρθρο 9: Αλλαγές
Οι αλλαγές επιτρέπονται από οποιαδήποτε ομάδα όταν ο χρόνος είναι νεκρός.
Άρθρο 10: Time outs
Κάθε ομάδα δικαιούται από ένα (1) time out των 30» στην κανονική διάρκεια και άλλο ένα (1) των 30″ στην παράταση, εκτός από τα παιχνίδια του Final 4, όπου κάθε ομάδα έχει δικαίωμα για δύο (2) time out των 30″ και άλλο ένα (1) των 30″ στην παράταση.
Άρθρο 11: Βαθμολόγηση ομάδων
Εάν δυο ομάδες ισοβαθμίσουν ακολουθούμε ένα βήμα την φορά για να λύσουμε την ισοβαθμία.
• Περισσότερες νίκες
• Μεταξύ τους αποτέλεσμα
• Καλύτερος μέσος όρος στην επίθεση
Άρθρο 12: Αποβολή παικτών
Ένας παίκτης, ο οποίος διαπράττει δυο αντιαθλητικά foul ή δυο τεχνικές ποινές στο ίδιο παιχνίδι αποβάλλεται από τον διαιτητή από το παιχνίδι. Επίσης η διοργανώτρια αρχή μπορεί να αποβάλλει αθλητές για πράξεις βίας, για προφορική ή φυσική επιθετικότητα. Οι διοργανωτές μπορούν επίσης να αποβάλλουν ολόκληρη την ομάδα από την διοργάνωση σε περίπτωση που συμβάλλουν στην παραπάνω συμπεριφορά συμπαίκτη.

9th Athenz Basketball Fest. «4on4 – Got Hoops?» @ Platon School

Posted on Updated on

unnamedΣυνοπτικό πρόγραμμα 4on4 – Got Hoops?

25-26 Φεβρουαρίου 2017

Η Α’ φάση ομίλων θα διεξαχθεί το Σάββατο 25/02 (15:30-22:30).

Η Β’ φάση ομίλων θα διεξαχθεί την Κυριακή 26/02 (15:30-22:30).

Tα playoff και το Final 4 θα γίνουν την Κυριακή 26/02 αμέσως μετά τη Β’ φάση και το διαγωνισμό τριπόντων 3-Point King.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες!

Δηλώστε την τετράδα σας σήμερα!

4on4 – Got Hoops?

Posted on Updated on

Above The Rim proudly presents

Τhe Athens Basketball Fest 4on4 – Got Hoops?

Τo ‘χεις; Πάρε την τετράδα σου κι έλα!

 Η Above The Rim μεταφέρει το streetball από τα playgrounds στα παρκέ της Αθήνας, σε ένα τουρνουά μπάσκετ όπως ακριβώς παίζεται στις γειτονιές της πόλης, δηλαδή 4 εναντίον 4 στο μισό γήπεδο.
 Το «4on4 – Got Hoops?» δίνει την ευκαιρία στους λάτρεις του streetball να αγωνιστούν για πρώτη φορά με τις τετράδες, που κατεβαίνουν στα «ανοιχτά», σε ένα επίσημο τουρνουά μπάσκετ και να διεκδικήσουν τον τίτλο της Gold Team 4on4 – Got Hoops?
 Το κόστος συμμετοχής για ολόκληρο το διήμερο ανέρχεται στα 45 ευρώ ανά ομάδα (4+1 παίκτες) και περιλαμβάνει:
– 3 ματς στην Α’ φάση ομίλων
– 2 ματς στη Β’ φάση ομίλων για τις ομάδες που θα προκριθούν
– 1 νοκ-άουτ ματς στο Τοp 16
– 1 νοκ-αουτ ματς στo Top 8
– Final 4 (2 ημιτελικοί, μικρός και μεγάλος τελικός)
– Δωρεάν συμμετοχή για όλους στο διαγωνισμό τριπόντων όπου θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του 3Point King και μία μπάλα Spalding Gold αξίας 50 ευρώ
– Μετάλλια στη Silver και Bronze Team 4on4 – Got Hoops?
– Mετάλλια και απονομή κυπέλλου στη Gold Team 4on4 – Got Hoops?
– Δωρεάν συμμετοχή των δύο φιναλίστ στο επόμενο τουρνουά 4on4 – Got Hoops?
– 50% μειωμένο εισιτήριο συμμετοχής για την τρίτη ομάδα στο επόμενο τουρνουά 4on4 – Got Hoops?
– Διαιτησία από επαγγελματίες διαιτητές
– Παρουσία γιατρού
– Φωτογραφίες καθόλη τη διάρκεια του τουρνουά
Μετά από 8 επιτυχημένα τουρνουά το 4on4 – Got Hoops? επιστρέφει στα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων» για το 9th Athenz Basketball Fest.
Συμπληρώστε τη φόρμα στην ιστοσελίδα μας και δηλώστε συμμετοχή σήμερα!
Η ομάδα της Above The Rim σας περιμένει όλους για ένα αξέχαστο μπασκετικό διήμερο!
(Για διευκρινίσεις / πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 699 511 7115, να στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας ή να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας στο σάιτ μας και η ομάδα της Above The Rim θα σας απαντήσει άμεσα.)

11897062_10153522320821341_379313314_n

Posted on Updated on

unnamedΤο ‘χεις; Δήλωσε σήμερα την τετράδα σου για το 9th Athenz Basketball Fest.

Το κόστος συμμετοχής είναι 9 ευρώ ανά άτομο (45 ευρώ ανά ομάδα για 4+1 παίκτες) και καταβάλλεται πριν τον 1ο αγώνα.